algemene voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die lakeside zwolle aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lakeside Zwolle (ook niet via een eigen netwerk). Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Lakeside Zwolle sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om een van bovengenoemde website te kunnen

 

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor lakeside zwolle bv, E R Events en vredestein holding met betrekking tot onder meer het gebruik van Cablepark, outdooractiviteiten en horecafaciliteiten hierna te noemen ‘lakeside zwolle

Artikel 1 Offerte

Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. Indien u deze offerte niet binnen de afgesproken periode schriftelijk richting ons accepteert, vervalt deze offerte inclusief eventuele opties.

Artikel 2 Betalingscondities

Bij offertebedragen vanaf € 2.500,00 ontvangt u van ons een voorschotnota. De voorschotnota betreft 70% van de offertewaarde en wordt 2 maanden voorafgaand aan de reserveringsdatum aan u verstuurd en dient 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De voorschotnota‘s worden u per e-mail toegezonden. Indien u de voorschotnota per post wilt ontvangen, vernemen wij dat graag. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Artikel 3 Wijzigingen aantal personen

Wijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail aan ons te worden doorgegeven. De wijziging is alleen geldig wanneer lakeside zwolle deze schriftelijk of per e- mail heeft bevestigd. Het aantal personen kan tot 2 weken voor aanvang van het evenement kosteloos worden gewijzigd. Tot 1 week voor aanvang van het evenement het aantal personen nog met maximaal 10% kosteloos worden verminderd.
Bij activiteiten (reserveringen zonder horeca) mogen groepen onder de 10 personen tot 2 dagen voor de reservering het aantal personen met maximaal 1 persoon kosteloos verminderen (geldt alleen voor lakeside zwolle Recreatie).

Artikel 4 Annulering restaurant- en tafelreserveringen

 1. 4.1  Wanneer een reservering uitsluitend voor het restaurant (tafelreservering) is gemaakt, geldt voor annulering van deze reservering het volgende:

  1. bij annulering tot 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

  2. bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip, zal de klant 25% van de offertewaarde (op grond van artikel 1.11 UVH)

   verschuldigd zijn.

  3. bij annulering tot 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 50% van de offertewaarde verschuldigd zijn.

  4. bij annulering tot 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de offertewaarde verschuldigd zijn indien er betaald is is er geen recht op restitutie

 2. 4.2  Een annulering is slechts geldig indien dit schriftelijk of per e-mail is gedaan.

Artikel 5 Annulering overeenkomsten voor zalen, groepen & partijen

Wanneer er een reservering is gemaakt voor een groep (bijv. een vergadering, bruiloft of feest), niet vallende onder artikel 4, geldt voor annulering van deze reservering het volgende:

 1. bij annulering tot 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het bedrijf te betalen.

 2. bij annulering tot 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de offertewaarde aan het bedrijf te betalen.

 3. bij annulering tot 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de offertewaarde aan het bedrijf te betalen.

 4. bij annulering tot 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de offertewaarde aan het bedrijf te betalen.

 5. bij annulering tot 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de offertewaarde aan het bedrijf te betalen.

 6. bij annulering tot 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de offertewaarde aan het bedrijf te betalen.

 7. bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de offertewaarde aan het bedrijf te betalen.

Artikel 6 Breuk c.q. vermissingen

Breuk c.q. vermissingen omtrent goederen van lakeside zwolle zullen wij u tegen vervangingswaarde in rekening brengen.

Artikel 7 Dieetwensen en (voedsel)allergieën

Indien u dieetwensen en/of (voedsel)allergieën heeft, dient u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor aanvang van het evenement/reservering, aan ons door te geven. Indien deze melding later wordt gedaan, tracht lakeside zwolle hier bij het evenement/de reservering rekening mee te houden, maar kan dit niet garanderen.

Artikel 8 Media- en auteursrecht

Op en om het complex van lakeside zwolle zijn camera’s en andere apparatuur aanwezig om veiligheids- en commerciële redenen. Alle mediarechten van gemaakte opnames, in de ruimste zin van het woord, blijven bij lakeside zwolle en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. Ten aanzien van alle door lakeside zwolle te leveren diensten en producten, behoudt lakeside zwolle zich alle rechten en bevoegdheden die lakeside zwolle toekomen op grond van de Auteurswet. Beelden zijn eigendom van lakeside zwolle en worden niet vrijgegeven, behoudens ingeval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting of daartoe gegeven rechterlijk bevel. lakeside zwolle doet er alles aan uw persoonlijke gegevens conform de wet op de bescherming van de persoonsgegevens te bewaren en de wet na te leven.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

lakeside zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet-, typ- of programmeerfouten op de website van lakeside zwolle of andere publicaties.

Artikel 10 Wet- en regelgeving

lakeside zwolle behoudt zich het recht voor om de offertewaarde aan te passen indien wijzigingen in wet- en regelgeving daartoe aanleiding zijn.

page1image43944page1image44104page1image44264page1image44424page1image44584page1image44744page1image44904page1image45064page1image45224page1image45384page1image45544

Artikel 11 Algemeen

 1. 11.1  Op alle (prijs) aanbiedingen van lakeside zwolle en op alle overeenkomsten met lakeside zwolle zijn , naast de onderhavige AlgemeneVoorwaarden, de Huisregels Cablepark  van toepassing. Op alle horeca activiteiten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De reglementen en de onderhavige voorwaarden vullen elkaar aan. lakeside zwolle is de gebruiker van deze voorwaarden. De andere partij wordt hierna aangeduid met ‘deelnemer. De voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikt maakt. De voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

 2. 11.2  lakeside zwolle houdt zich het recht voor dat wanneer er tussen het moment van afsluiten van de overeenkomst en het daadwerkelijk moment van uitvoering van de overeenkomst significante (inkoop)prijsstijgingen zijn ontstaan, in overleg te treden met de opdrachtgever om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Mocht het niet mogelijk zijn om tot een nieuwe overeenkomst te komen, dan heeft lakeside zwolle het recht om de overeenkomst te annuleren zonder verdere opgaaf van reden.

 3. 11.3  lakeside zwolle houdt zich het recht voor dat wanneer een opdrachtgever annuleert en er reeds overeenkomsten zijn gesloten met derden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, de annuleringskosten van deze derden 1 op 1 mogen worden doorgezet naar de opdrachtgever.

 4. 11.4 lakeside zwolle houd zich het recht een klachtenprocedure alleen in behandeling te nemen wanneer er ten tijde van reservering een klacht word gemeld bij de leidinggevende zodat lakeside zwolle in de gelegenheid word gesteld om dit op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kan er na afloop een klachten formulier met de leidinggevende worden opgesteld en deze kan tot uiterlijk 3 dagen na invulling worden aangevuld met eventueel begeleidend schrijven. alleen onder de laatste voorwaarde kan het betaaltermijn van 14 dagen worden opgeschort naar 30 dagen. Bij het niet naleven van bovenstaande is er geen recht op uitstel of aanpassing van de factuur.

Artikel 12 Risico en aansprakelijkheid

 1. De deelnemer is zich bewust van het feit dat het gebruik van alle activiteiten van lakeside zwolle risico’s voor schade, in de ruimste zin van hetwoord, met zich meebrengen. De deelnemer neemt deze risico’s geheel voor zijn rekening door middel van invulling en ondertekening van de disclaimer / validiteitverklaring. Deelname aan de activiteiten geschiedt derhalve voor eigen rekening en risico van de deelnemer. lakeside zwolle is derhalve niet aansprakelijk voor enige vorm van schade waaronder ook niet voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade- die de deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen tijdens de activiteit.

 2. lakeside zwolle is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer.

 3. De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van lakeside zwolle gelden ook ten behoeve van haar

  werknemers en andere vertegenwoordigers van lakeside zwolle betrokken dienstverleners en het personeel van de betrokken dienstverlener.

 4. De aansprakelijkheid van lakeside zwolle is geen. iedere bezoeker betreed en gebruikt het terrein de facciliteiten en cablepark op eigen risico

 5. De deelnemer houdt zich strikt aan de regels en voorschriften zoals deze zijn opgesteld door lakeside zwolle . Dit geldt ook voor de instructies van

  de aanwezige instructeurs en medewerkers van lakeside zwolle, als mede de teksten en beelden op de betreffende borden en tv-schermen.

 6. Indien een deelnemer niet eerder van de Cablepark gebruikt heeft gemaakt, dient hij dit bij de medewerkers van de Cablepark te melden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont, ook als de deelnemer hier vaker gebruik van heeft gemaakt. lakesidezwolle staat dan ook niet in voor mogelijke schades. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke schades voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart lakeside zwolle daar dan ook geheel voor.

 7. Voor het gebruik van de Cablepark gelden minimumleeftijden en zwemvaardigheidseisen, zoals geregeld in de Huisregels Cablepark en zoals vermeld op de borden en tv-schermen. De minimale leeftijd voor het gebruik van de Cablepark is 12 jaar en vereist is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A  en de minimale lengte van 1,40 meter heeft. De minimale leeftijd voor het gebruik van de Wavesurfer is 8 jaar en vereist is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A (of vergelijkbaar). Voor alle activiteiten geldt dat kinderen tot en met de leeftijd 12 jaar uitsluitend deel mogen nemen onder begeleiding van een volwassene. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan lakeside zwolle de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. lakeside zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

 8. Het is de deelnemer niet toegestaan van de activiteiten van lakeside zwolle gebruik te maken indien de deelnemer onder invloed is van medicijnen, drugs en/of alcohol en/of gezondheidsklachten heeft die redelijkerwijze een gevaar kunnen opleveren voor de deelnemer en overige deelnemers. Bij twijfel dient hiervan vooraf melding te worden gemaakt. lakeside zwolle is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch gebruik maakt van de activiteiten van lakeside zwolle.

Artikel 13 Reservering van tickets

 1. 13.1  Het reserveren en / of afnemen van tickets betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden en  akkoord verklaring met de inhoud ervan.

 2. 13.2  Reserveren van tickets kan via de onlin ereserveringssysteem .Gereserveerde, maar niet betaalde, tickets dienen uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de gereserveerde tijd te zijn betaald en afgehaald bij de kassa. Het staat lakeside zwolle vrij niet-tijdig afgehaalde tickets aan andere deelnemers te verkopen.

Artikel 14 Overmacht

 1. 14.1  In geval van overmacht kan lakeside zwolle niet worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen. lakeside zwolle is in dat geval gerechtigd hetzij het programma voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. lakeside zwolle zal, wanneer mogelijk, een alternatief programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum. In geen geval is lakeside zwolle schadevergoeding verschuldigd.

 2. 14.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daar omtrent in de weten jurisprudentie wordt begrepen,alle omstandigheden, voorzien of niet-voorzien, waarop lakeside zwolle geen invloed kan uitoefenen en/of waarvan lakeside zwolle de gevolgen redelijkerwijs niet kan verhinderen. Hiertoe behoren onder meer werkstakingen in het bedrijf van lakeside zwolle storingen c.q. defecten aan apparatuur/accommodatie/uitrusting, alsmede naar het oordeel van lakeside zwolle  extreme weersomstandigheden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen lakeside zwolle en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de deelnemer en lakeside zwolle  een geschil mocht ontstaan is de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd van geschillen kennis te nemen. In die gevallen, waarin een of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen als nietig of vernietigbaar zouden moeten worden aangemerkt, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal in plaats van de nietige of vernietigde bepaling een op die bepaling zo veel mogelijk aansluitende regeling gelden.

©2015 lakeside zwolle . Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Down Under. Bovendien zijn alle rechten tot uitvoering van ideeën, scenario’s en sfeerverhalen exclusief voorbehouden aan de lakeside zwolle en mag niets plaatsvinden zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

HUISREGELS CABLEPARK LAKESIDE ZWOLLE

page1image1016

De deelnemer van de Cablepark verklaart kennis te hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften.

Aan het beoefenen van waterskiën/wakeboarden zijn risico’s verbonden.

Het is verplicht vooraf persoonlijk in te tekenen en daarbij alle gevraagde gegevens volledig in te vullen bij het personeel om een geldig toegangsbandje te krijgen en te dragen. Bandjes dienen zichtbaar te zijn voor het personeel en dienen dus over het wetsuit gedragen worden.

Gebruikmaken van de Cablepark is alleen toegestaan aan personen die in het bezit zijn van een zwemdiploma.

Eventuele gezondheidsklachten, aandoeningen, blessures etc dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden.

Het is verboden gebruik te maken van de Cablepark na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen.

Deelnemer is verplicht zijn/haar veiligheid en die van derden in acht te nemen.

De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

De deelnemer is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheids-materiaal. Het dragen van een helm is verplicht bij het gebruik van de Cablepark indien u van de obstakels gebruik maakt.

Bij de Cablepark is het ten strengste verboden om zonder helm en/of met gehuurde board gebruik te maken van de obstakels.

Deelnemer dient zaken welke beschikbaar worden gesteld na gebruik in dezelfde staat te retourneren. Schade wordt op deelnemer verhaald.

Gebruik van de Cablepark is voor kinderen van minimaal 12 jaar en vereist is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A én B (of vergelijkbaar) en de minimale lengte van 1,40 heeft.

Gebruik van de outdoorcentre en cablepark is voor kinderen van minimaal 8 jaar en vereist is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A én B (of vergelijkbaar). Voor alle activiteiten geldt dat kinderen tot en met 12 jaar uitsluitend deel mogen nemen onder begeleiding van een volwassene.

Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan lakeside zwolle  de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. lakeside zwolle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

Op verzoek van de exploitant dient de deelnemer zich te legitimeren.

Indien de deelnemer in strijdt, handelt met onze huisregels en/of instructies is de exploitant bevoegd om de deelnemer per direct de toegang van onze faciliteiten te ontzeggen.

Exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer.

Gebruik van de Cablepark geschiedt volledig op eigen risico. Exploitant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade, toegebracht aan derden, noch voor schade, veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere schade, op welke wijze ook ontstaan!!

Gebruik van overige zoals gladde oppervlakten en gladde kleedkamers dient deelnemer in acht te nemen en daarbij op te letten. Dit ivm nattigheid op vloeren en algvorming op objecten etc. Lakeside Zwolle is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

Exploitant is bovendien niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de deelnemer.

Bij eventuele verwondingen dient deelnemer zich te melden bij de beachclub waar eerste hulp word verleend en een ongevallen formulier word ingevuld door deelnemer en leidinggevende en of eerste hulpverlener Lakeside. De hulpverlener zal dan beoordelen of de deelnemer naar het ziekenhuis moet worden gebracht danwel ambulance moet komen of eventueel geen vervolg nodig is. Zonder deze stappen kan er geen vervolg op verlening zijn en is deelnemer in gebreke.

Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van exploitant evenals voor haar personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Op geschillen voortvloeiende uit de huisregels of de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Het maken van video-, film-, en foto-opnamen is alleen toegestaan met toestemming van de exploitant. Het is derden niet toegestaan les te geven of producten te verkopen op het terrein van de exploitant.

Het is Lakeside Zwolle ten tijden van een evenement of exclusieve verhuur van de Cablepark , toegestaan om de toegang tot de Cablepark voor seizoenkaarthouders te weigeren (tot een maximum van 30 dagdelen). Lakeside Zwolle  zal in dit geval tijdig via de website aangeven om welke momenten dit gaat.

Lakeside Zwolle

Zwolle, 2023